Етичен кодекс на Българска Асоциация по Пест Контрол

Настоящият документ е доброволен акт с цел създаване на писани етични принципи на работа на пест контрол фирмите, членове на БАПК. Като член на Конфедерация на европейските асоциации по пест контрол, нейните членове приемат да се водят от принципите на професионализъм, коректност и добросъвестност в отношенията помежду си и с техните клиенти.

Основни цели на кодекса са:

5

Определяне на принципите и правилата на поведение на всеки член на БАПК за гарантиране на професионална етика и равнопоставеност при осъществяване на дейността му в пазарни условия;

5

Насърчаване на лоялната и етична конкуренция между компаниите;

5

Предотвратяване възникването на конфликт на интереси и корупционни практики;

5

Ненасърчаване на икономически и професионално необосновано продаване на услугата на най-ниски цени с цел изместване на конкуренцията при договаряне с клиент или спечелване на обществена поръчка;

5

Налагане на саморегулация;

5

Възприемане и адаптиране към националните особености на принципите на съвременните практики в контрола на вредителите приети с Орландо протокола и протокола от Рим;

5

Управителният съвет на БАПК ще обсъжда всеки случай за неспазване на принципите, заложени в Етичния кодекс и ще информира своевременно съответното лице, както и останалите членове на Асоциацията, за разглеждания въпрос и взетото решение по него, като съобрази с изискванията на Устава на БАПК.

Етичният кодекс се състои от следните части:

Част I. Общи положения

Чл. 1. Етичният кодекс установява правила и норми за професионална етика при работата на членовете на БАПК.

Чл. 2. (1) Кодексът е неразделна част от Устава на БАПК. Всеки член на асоциацията се задължава да го спазва.
(2) Всеки кандидат за член декларира, че е запознат и ще спазва Етичния кодекс на Асоциацията.

Чл. 3. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване, за да съответства най-пълно на общественото развитие и норми на поведение.

Чл. 4. (1) Всеки сигнал за нарушение на етичният кодекс се подава в писмен вид до УС на Асоциацията.
(2) Всяко предложение за промяна и допълнение към кодекса могат да бъдат внасяни за разглеждане от УС на Асоциацията в писмен вид, след като е подкрепено с подписите на 1/3 от членове на БАПК.

Част II. Отношения между членовете на Асоциацията

Чл. 5. Отношенията между членовете на Асоциацията се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл. 6. С дейността и пазарното си поведение всеки член на БАПК се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на Асоциацията.

Чл. 7. Членовете на БАПК установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за сектора проблеми, като обменят актуална и достоверна информация помежду си.

Чл. 8. Всеки Член на БАПК е задължен да предоставя в Асоциацията информация за:
– наличието на пазара на фалшиви или нерегистрирани по законов път биоциди и други средства за контрол на вредителите, които може да провокират престижа на професията и да повлияят негативно върху бранша, да доведат до повишаване риска за здравето на хората и околната среда
– наличието на фирми, които работят без да са регистрирани съгласно изистванията на националното и европейското законодателство, което може да доведе до непрофесионално прилагане на услугата, до повишаване риска за здравето на хората и околната среда
– наличието на фирми, ползващи фалшиви документи за правоспособност на персонала.

Част III. Лоялна конкуренция

Чл. 9. Всички членове на БАПК се задължават да спазват законодателството на Република България.

Чл. 10. Недопустимо и неморално е манипулирането и заблуждаването с цел налагане цени на услуги, които не съответстват на пазарните, за да се подбият цените или да се установи монополно положение на услугите в сектора.

Чл. 11. Фирмите нямат право да прилагат рекламен подход, който уврежда, или може да увреди, интересите на друга фирма, член на БАПК в отношенията им с клиентите, както и да увреди престижа и името на Асоциацията и бранша.

Чл. 12. Член на ръководен орган на БАПК няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Асоциацията за получаване на предимства или облаги за ръководеното от него предприятие.

Чл. 13. БАПК, както и нейните членове работят при предоставяне на максимална прозрачност в изпълнението на задълженията си.

Чл. 14. Членовете на БАПК не са длъжни да предоставят и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява за тях търговска тайна.
Чл. 15. Информация от името на Асоциацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективната реалност и под никаква форма да не дава предимства на една фирма пред друга.

Чл. 16. Всеки член на БАПК трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите членове, в случай, че получи информация, която накърнява интересите на БАПК или на нейните членове.

Част IV Отношения между членовете на Асоциацията и трети лица

Чл. 17. Фирмите, членове на БАПК ще се стремят във всяко свое действие да избягват ситуации на конфликт на интереси.

Чл. 18. Асоциацията ще подпомага по всички възможни начини държавата в превенция и борбата й с корупцията и други подобни механизми, които пречат на усвояването на национални и европейските фондове.

Чл. 19. Членовете на БАПК приемат да бъдат почтен и коректен партньор на администрацията при усвояване на национални и европейските фондове.

Чл. 20. Членовете на Асоциацията ще работят за задоволяване на интересите на клиентите си чрез постигане на най-високо качество на предоставяните услуги и дейности.

Чл. 21. Членовете на Асоциацията няма да извършват действия, с които умишлено да вредят на своите клиенти.

Чл. 22. Членовете на Асоциацията няма да допускат поемане на нереалистични ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат изпълнени с необходимото качество и в определения срок.

Чл. 23. Членовете на БАПК ще разпространяват идеите на Асоциацията и Етичния кодекс при всяка подходяща възможност.

Чл. 24. Членовете на БАПК приемат моралното задължение с действията си да не уронват престижа на Асоциацията.

Чл. 25. Членовете на БАПК приемат да осигуряват необходимата информация и експертна помощ, съгласно своята компетентност, за разрешаване на възникнали проблеми в сектора, както и да участват при изработването на политики в сектора.

Чл. 26. Всеки Член на БАПК е задължен да предоставя в Асоциацията информация за некоректно подадени изисквания на тръжни документи от частни клиенти, общински, обществени или др. организации, потребители на услугата, което поставя в пряка невъзможност да се приложи принципа за професионален подход.

Част V Санкции

Чл. 27. При възникване на конфликт между членове на Асоциацията във връзка с нарушаване на етичния кодекс, УС на БАПК изисква от съответните членове да положат необходимите усилия за разрешаване на спора.

Чл. 28. За неспазване на нормите на Етичния кодекс се предвиждат и налагат следните санкции:
1. Писмено уведомяване на всички членове на Асоциацията;
2. Предупреждение за изключване;
3. Предложение за изключване. Решението за изключване се взема по реда на Устава на Асоциацията.

Етичният кодекс на БАПК е приет на 06 април 2012 г. от Управителния съвет на БАПК, на основание чл.3, ал. 1 и чл.12, ал.1, т. 4 от нейния Устав. Членовете на БАПК приемат да спазват изискванията на Етичния кодекс, съгласно чл.3, ал. 1 и чл.12, ал.1, т. 4 от Устава на организацията. Етичният кодекс е на разположение на всички членове на БАПК, която съдейства за неговото спазване и популяризиране. Изменения и допълнения в него могат да бъдат извършвани от Управителния съвет на БАПК, по реда, предвиден в нейния Устав.

Част VI Преходни и заключителни изменения и допълнения:

Към уводната част, т. 6, се добавя стандарт 16636 /Европейски стандарт по пест мениджмънд/ добавка 03.12.2015 г.