Правила за определяне на членски внос на Българската Асоциация по Пест Контрол

Раздел I. Общи положения

Чл.1 /1/ Настоящите правила са изгoтвени съгласно Устава на Българската Асоциация по Пест Контрол
/2/ Настоящите правила уреждат вида, сроковете и размера на заплащане на членския внос на всички членуващи в Българската Асоциация по Пест Контрол с изключение на тези от чл.8, ал.5 от Устав на БАПК

Раздел II. Вид и Размер

Чл.2 /1/ Действителните членове на Асоциацията заплащат:
Встъпителен членски внос при кандидатстване за членство.
Годишен членски внос.
/2/ Размерът на встъпителния членски внос за юридически и физически лица, по смисъла на Търговския закон е 300,00 лева, а за физически лица, по смисъла на Закона за лицата и семейството -60,00 лева, платим на една вноска.
/3/ Размерът на годишния членски внос по смисъла на предходната алинея е съответно 600,00 лева, за юридическите лица и 50,00 лева, за физически лица (които не развиват търговска дейност), платим на две равни вноски в началото на всяко полугодие.

Раздел III. Преходни и Заключителни разпоредби

Чл.3 /1/ Настоящите правила са съгласувани и приети от Общото Събрание на Българската Асоциация по Пест Контрол проведено на 27.02.2009 и влизат в сила от 27.Февруари.2009 година.