Устав на Българската Асоциация по Пест Контрол

Раздел I: Общи положения

Чл.1 /1/ Българската Асоциация по Пест Контрол (БАПК), изписва се и на латиница, наричана по-долу за краткост Асоциация е професионално сдружение с идеална цел на български юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с Пест контрола на територията на Република България.
/2/ Асоциацията осъществява своите цели и предмета си на дейност при спазване на изискванията на законодателството в Република България и на този устав.
/3/ Асоциацията може да членува в или си сътрудничи с български или чуждестранни организации с подобен или свързан предмет на дейност, ако актовете за тяхното учредяване не противоречат на българското законодателство.
/4/ Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление град София, ул. Софроний Врачански 1 и има собствени запазена марка, печат, банкова сметка и печатен орган.
/5/ Логото на Асоциацията е правоъгълник, включващ отгоре надолу бяла, зелена и червена ленти, като зелената лента е вълнообразна в горната си част, а между нея и червената има жълта ивица. Абревиатурата БАПК или ВРСА е изписана с бели букви върху червената лента.
/6/ Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в частна
полза.
/7/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
/8/ Асоциацията е с неопределен срок на съществуване.

Раздел II: Цел, предмет на дейност и средства

Чл.2. Целта на Асоциацията е да обедини и подпомага усилията на своите членове за оптимално решаване и защита на професионалните и творческите им интереси и да съдейства за развитието на пест контрола в Република България.

Чл.З. Предмет на дейност:
1. Да подпомага интересите на своите членове, като представя пред обществото информация за развитието на услугите по пест контрола и значението им за опазването на общественото здраве.
2. Да насърчава създаването и поддържането на високи технологични стандарти, използвани в контрола на вредителите, чрез препарати, техника и методи на приложението им.
3. Инициира развитието на нормативната база в областта на пест контрола, като самостоятелно или чрез участие в работни групи предлага на компетентните органи изменения, допълнения или отмяна на нормативни актове, с цел приравняването им към европейските стандарти.
4. Информира своите членове за приложението на действащите нормативни актове в областта на пест контрола.
5. Представлява своите членове пред държавните органи и предприема разрешените от законодателството мерки за защита на техните интереси, когато те са нарушени от действие или бездействие на тези органи.

Чл.4. Средства за постигане целите на Асоциацията:
1. Да насърчава проучванията по търговски и вътрешни пест контрол проблеми и да сътрудничи с други заинтересовани структури по този въпрос.
2. Създава програми и извършва обучение в сферата на пест контрола и връчва сертификати за правоспособност от името на Асоциацията на успешно завършилите.
3. Организира обмен на информация и опит между членовете си и съдейства за участието им в курсове, семинари и други мероприятия повишаващи квалификацията им.
4. Разпространява информация в интерес на потребителите, производителите, вносителите, дистрибуторите и други лица заинтересовани или ангажирани с пест контрола.
5. Организира и реализира изпълнението на изискванията на чл.1, ал.З на този устав.
6. Активно да издирва и участва в програмите по пест контрол, финансирани от Европейския съюз, Световната здравна организация и други.
7. Асоциацията да поддържа информационен регистър на фирмите за пест контрол.

Раздел III: Членство в асоциацията

Чл.5. /1/ Членуването в Асоциацията е доброволно и не поражда последствия за юридическата и икономическата самостоятелност на членовете.
/2/ Членовете на Асоциацията трябва да отговарят на изискванията на чл.1 на Устава, да приемат целите и предмета на дейност на сдружението и да съдействат за тяхното постигане.
/3/ Не могат да членуват в Асоциацията лица осъдени за умишлени престъпления.

Чл.6. По своя статут членовете на Асоциацията са:
1. Действителни
2. Почетни

Чл.7. /1/ Приемането на действителни членове на Асоциацията се извършва от Общото събрание на основата на:
1. Заявление на кандидата в свободна форма
2. Съдебно решение – за юридическите и физически лица по смисъла на Търговския закон.
3. Свидетелство за съдимост – за физическите лица по смисъла на Закона за лицата и семейството.
4. Декларация в свободна форма, че приемат целите и предмета на дейност на сдружението и ще съдействуват за реализирането им.
5. Документ за внесен встъпителен членски внос по сметките на Асоциацията.
/2/ Действителното членство в Асоциацията възниква от датата на решението на Общото събрание и се удостоверява с нарочен сертификат, подписан от Председателя на Асоциацията и подпечатан с нейния печат.
/3/ При отказ на Общото събрание да приеме кандидат за член на Асоциацията, същият се уведомява писмено за това, а сумите по ал.1, т.5 на този член му се възстановяват в срок от 3 (три) работни дни от датата на решението.

Чл.8. /1/ Почетните членове на Асоциацията по право са председателите на Управителния й съвет, след изтичане на срока им, както и лица и организации, които имат съществен принос за развитието на пест контрола в Република България.
/2/ Когато действителни членове са избрани за почетни такива, те запазват правата и задълженията на първите, освен ако не е налице друго основание предвидено в този Устав.
/3/ Приемането на почетните членове, без тези по право, се извършва от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет.
/4/ Почетното членство възниква от датата на вземане на решение на Общото събрание и се удостоверява с нарочен сертификат, подписан от Председателя и подпечатан с печата на Асоциацията.
/5/ Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос.
/6/ Разпоредбите по предходната алинея не се прилагат за почетни членове, избрани измежду действителните такива, освен в случаите, когато са прекратили дейността си (за физическите и юридически лица, по смисъла на Търговския закон) или са пенсионирани (за физически лица по смисъла на Закона за лицата и семейството).

Чл.9. /1/ Действителното членство в Асоциацията се прекратява:
1. По собствено желание, изразено в писмено заявление до Управителния съвет в свободна форма.
2. При нарушаване на чл. 14 от Устава на Асоциацията.
3. При влязла в сила присъда по смисъла на чл.5, ал.З или решение на Комисията за защита на конкуренцията.
4. При прекратяване на юридическото лице, с изключение на случаите на реорганизация.
5. При поставяне на физическото лице под запрещение.
6. При смърт.
7. При отпадане, поради невнасяне на приетите от Общото събрание имуществени вноски (членски внос) до края на календарната година и системно неучастие в дейността на Асоциацията.
/2/ Решенията за прекратяване на редовното членство се вземат от Управителния съвет, за което лицата се уведомяват писмено.
/3/ Решенията по предходната алинея по смисъла на т.т.2-5 на ал.1 на този член, се обжалват писмено пред Общото събрание, като до неговото свикване, членството се счита за замразено.
/4/ Членският внос, внесен в Асоциацията до датата на прекратяване на членството не се възстановява.

Чл.10. Почетното членство в Асоциацията е пожизнено, с изключение на случаите предвидени в чл.9, ал.1, т.т.2-6 на този Устав, когато то се прекратява от Общото събрание.

Чл.11. По решение Общото събрание, прекратяването на действителното и почетното членство по условията на чл.10, ал.1, т.т.2-6 може да се оповести в средствата за масова информация.

Раздел IV: Права и задължения на членовете

Чл.12. ал./1/ Действителните членове на Асоциацията имат право :
1. Да участвуват в управлението на Асоциацията.
2. Да бъдат избирани в Управителния съвет на Асоциацията
3. Да участвуват в заседанията на Управителния съвет, когато се решават въпроси, засягащи техните интереси.
4. Да сезират органите за управление на Асоциацията в случаите, когато неправомерно са нарушени интересите им.
5. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
6. Да ползват имуществото на Асоциацията само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
7. Да се ползват резултатите от дейността на Асоциацията съгласно разпоредбите на този устав.
8. Да участвуват в инициативите и мероприятията на Асоциацията по предмета им на дейност.
9. Да използуват сертификатите за членство и логото на Асоциацията при осъществяване на дейността си.
10. Да получават информация от Асоциацията за новостите в пест контрола.
11. Да изнасят информация за своята дейност на Уеб-страницата на Асоциацията.

Чл.13. Почетните членове на Асоциацията се ползуват с правата по т.т. 3, 8, 9, 10 и 11 на предходния член.

Чл.14. Действителните членове на Асоциацията са длъжни да:
1. Спазват Устава и решенията на органите за управление на Асоциацията.
2. Съдействуват за постигане на целите и реализиране предмета на дейност на Асоциацията.
3. Не уронват със своите действия или бездействия доброто име на Асоциацията.
4. Полагат грижи за собствената си и на своите служители квалификация.
5. Поддържат бизнес почтеност при офериране на дейността си и дават честни и реални гаранции на клиентите си.
6. Внедряват съвременни и екологосъобразни продукти, техники и технологии, съгласно законите на Република България.
7. Уважават клиентите си.
8. Включват се активно в инициативи и мероприятия по предмета на дейност на Асоциацията.
9. Не привличат за съдружници, независимо от формата на правоотношение, лица от органите на държавния санитарен контрол и/или ветеринарно-санитарен контрол или такива със статут на държавни служители, когато реализират дейности по смисъла на Търговския закон.
10. Плащат редовно членския си внос.

Чл.15. Почетните членове на Асоциацията са длъжни да спазват задълженията, посочени в предходния член, с изключение на тези, които не влизат в предмета им на дейност или в Устава е предвидена друга уредба за това.

Чл.16. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.17. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват претенции към личното им имущество над този размер.

Раздел V: Членски внос

Чл.18. /1/ Действителните членове на Асоциацията заплащат членския си внос съгласно точките изброени в „Правила за определяне на членски внос”

Раздел VI: Органи

Чл. 19. Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.

Чл.20. Управителен орган на Асоциацията е Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията .
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват или техни делегати упълномощени писмено.
(3) Членове на Асоциацията могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема правилник за дейността на УС, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност и пр.;
3. избира и освобождава членовете на УС и определя възнаграждението им;
4. приема членове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. приема бюджета на Асоциацията ;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на УС;
11. отменя решенията на другите органи на Асоциацията , които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
12. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав. Приема и освобождава почетните членове.
13. решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията;
14. решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствия с Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.23. /1/ Общото събрание се свиква на заседание от УС на Асоциацията не по-малко от веднъж годишно.Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на една десета от членовете на Асоциацията.
/2/ Ако Управителния съвет не свика общото събрание по предходната алинея, то се свиква от районния съдия.
/З/Управителният съвет може да свиква и извънредни общи събрания.
/4/ Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Асоциацията .

Чл.24. Инициатива за свикването му има УС. 1/3 от членовете на Асоциацията имат право да поискат УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС, както и указания по чия инициатива същото се свиква. Поканата се публикува в уебсайта на Асоциацията, който е www.bpca-bg.org, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.26. Към датата на обнародване на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Асоциацията и да се предоставят на всеки член при поискване. Същите се публикуват и на уебсайта на Асоциацията

КВОРУМ

Чл.27. (1) ОС е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилагат към протокола за него.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.28. /1/ Всеки член има право на един глас.
/2/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно.

Чл.29. Член на Асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
/1/ него,негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до
четвърта степен, или сватовство – до втора степен включително;
/2/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл.З0. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване.
/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – половината плюс един от присъствуващите.
/3/ Изключения по предходната алинея са случаите, в които се променя Устава, прекратява се Асоциацията или се слива с друго сдружение, когато е необходимо квалифицирано мнозинство – две трети от присъствуващите.

Чл.31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

Чл.32. /1/ За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завеждат в нарочна книга.
/3/ Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ

Чл.ЗЗ. Всеки член на Асоциацията, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Асоциацията да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този устав. Това става в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по – късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.34. Управителният съвет се състои от Председател и трима членове. Те участват в Управителния съвет, като физически лица, представляващи юридическите лица, членове на Асоциацията. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, не членуващи в сдружението.

Чл.35. /1/ Управителният съвет се избира за срок от пет години.
/2/ Управителният съвет назначава технически секретар на Асоциацията на трудов договор

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.36. Управителния съвет:
1. Представлява сдружението и определя обема на представителна власт на членовете си;
2. Избира Председател на Асоциацията;
3. Изключва членове на Асоциацията;
4. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този устав;
6. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;
9. Определя адреса на сдружението;
10. Приема правила за работата си. Подготвя и приема план за дейността на Асоциацията;
11. Предлага на Общото събрание сътрудничество и членство на Асоциацията с или в други организации.
12. Формира фонд на база членски внос и други постъпления и отговаря за правилното му разпределение.
13. Учредява символи и награди на Асоциацията.
14. Има право да използва услуги и на други квалифицирани специалисти;
15. Упълномощава член на Асоциацията, който да участва в Борда на Директорите на Конфедерация на Европейските Пест Контрол Асоциации (СЕРА)
16. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентност на общото събрание на сдружението.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.37. /1/ Управителният съвет заседава не по-малко от два пъти между две Общи събрания.
/2/ Заседанията на Управителния съвет се свикват писмено от Председателя и са законни, ако на тях присъствуват повече от половината членове.
/3/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство – половината плюс един от присъствуващите.
/4/ Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
/5/ Разходите на членовете на Управителния съвет за участие в неговите заседания – пътни, дневни и квартирни са за сметка на бюджета на Асоциацията.
/6/ Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет, при писмено изискване на 1/3 от членовете му.

РЕШЕНИЯ

Чл.38. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.4 и т.7 от Устава – с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ

Чл.39. Всеки заинтересован член на Асоциацията може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Асоциацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.41. /1/Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции и представителна власт.
/2/ Председателят представлява Асоциацията в страната и чужбина.
/3/ Ръководи оперативно дейността на сдружението и заверява служебната и банкова документация.

Чл.42. /1/ Техническият секретар на Асоциацията осъществява техническата дейност на Управителния съвет.
/2/ Дейността на Техническия секретар на Асоциацията се издържа за сметка на бюджета на сдружението.

Раздел VII: Имущество

Чл.43. Имуществото на Асоциацията се образува от: правото на собственост и други вещни права върху движимо или недвижимо имущество, пари, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.44. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия устав, дарения от физически и юридически лица, стопански и обществени органи и организации, чуждестранни и международни организации спонсорство, членски внос, лихви по сметки на Асоциацията, други законосъобразни източници.

Чл.45. Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Асоциацията се извършва от Управителния съвет.

Чл.46. Финансирането на програми, задачи и други разрешени от закона мероприятия се извършва чрез целеви парични фондове.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.47. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание,което посочва в решението си и начина на внасяне.

Чл.48. Всички членове на Асоциацията дължат годишен членски внос в размер определен в настоящия устав .

Чл.49. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.50. /1/ Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност: провеждане на курсове и семинари; индивидуални и групови консултации; превод на специализирана литература; издателска дейност, рекламна и разпространителска дейност; организационно консултиране; други дейности и услуги незабранени от закона.
/2/ Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
/3/ Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
/4/ Асоциацията не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.51. Асоциацията може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този устав.

Раздел VIII: Клонове

Чл.52. Асоциацията няма да открива клонове.

Раздел IX: Преобразуване и прекратяване на Асоциацията

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.53. Асоциацията може да се преобразува в друго юридическо лица с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.54. Асоциацията се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13,ал. 1 ,т.З ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.55. При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидацията която се прилагат разпоредбите ЗЮЛНЦ и на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
Чл.56. Ако Общото събрание е взело решение за разпределение на имуществото,останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Асоциацията и го разпределя между членовете съобразно на направените от тях имуществени вноски.

Раздел X: Допълнителна разпоредба

§1. По смисъла на този Устав:
„Пест контрол или дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ е съвкупност от дейности за контрол и/или унищожаване на болестотворни микроорганизми, вредни членестоноги и гризачи, с цел опазване общественото здраве, селскостопанско и друго имущество. Съвкупността от дейности включва:

  • научно-изследователска дейност;
  • обучение и квалификация;
  • производство, внос, търговия и употреба на препарати, съоръжения и технологии;
  • обработка;
  • контрол.

Раздел XI: Преходни и заключителни разпоредби

§1. Към датата на приемането на този Устав, всички досегашни членове придобиват автоматично статут на действителни членове.
§2. По всички въпроси, които не са регламентирани в този Устав, ще се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§3. Този Устав е приет на Общо събрание на Асоциацията на 23.01.2003 г. и е неразделна част от акта за учредяването й.