Отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на флокумафен, бродифакум и варфарин за използване в биоциди за продуктов тип 14

февр. 12, 2016 | Новини

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) Активните вещества флокумафен, бродифакум и варфарин са включени в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за използване в биоциди за продуктов тип 14 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се считат за одобрени съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.
(2) Срокът на одобрението им ще изтече на 30 септември 2016 г. за флокумафен и на 31 януари 2017 г. за бродифакум и варфарин. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 бяха подадени заявления за подновяване на одобрението на тези активни вещества.