П О К А Н А

дек. 13, 2016 | Новини

ПОКАНА  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по пест контрол“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.23, ал.3 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на съдружниците на 23.01.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Векико Търново, ул. “Ивайло” № 2, хотел „Етър“, при следния дневен ред:

  1. Промяна на седалище и адрес на управление на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по пест контрол“.
  2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

13.12.2016 год.