Присъствието на гризачи в предприятията на хранително вкусовата промишленост (ПХВП) крие сериозни здравни рискове от една страна, а от друга – те нанасят не малки преки и косвени икономически щети. Докато в миналото плъховете и мишките бяха нежелани в тези обекти, сега с въвеждането на HACCP / CCP – Hazard Analysis of Critical Control Points / в България, те са не допустими.

повече информация